Ailelere Öneriler

ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTSEL TANILAMA VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Tanılama, Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin; yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini ve ilgilerini belirlemek amacıyla tıbbi, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve eğitim hizmetlerinin belirlenmesinde iki tür modelden yararlanılmaktadır. Bunlar ‘’TIBBİ TANILAMA’’ ve ‘’EĞİTSEL TANILAMA’’ dır.

TIBBİ TANILAMA

Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçümlerin esas alındığı tanılama modelidir. Bu tanılama modelinde, yetersizliğin olup olmadığı belirlenmekte, yetersizliğe neden olan zedelenmenin yeri, derecesi, zedelenmeye yol açan etmenler, süreğen olup olmadığı ya da ilerleyip ilerlemediği gibi özellikler tespit edilmektedir.

EĞİTSEL TANILAMA

(1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir.

(2) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada bireyin; tıbbî değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

(3) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır.

(4) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler için yer alan Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu hazırlanır. Bu rapor, özel özel eğitim kurumlarından eğitim ve destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için her yıl yenilenir.

(5) Millî eğitim müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı birimler ve yerel yönetim birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılanması amacıyla RAM’a yönlendirilmesinde sorumluluğu paylaşırlar.

(6) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin bilgi işlem hizmetleri Bakanlıkça geliştirilir.

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılamanın İlkeleri;

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama erken yaşta yapılır.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek yapılır.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama; fiziksel, sosyal ve psikolojik bakımdan birey için en uygun ortamda yapılır.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin yetersizliğine göre birden fazla yöntem ve teknik ile uygun ölçme araçları kullanılarak yapılır.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama bireyin eğitim ihtiyacı ve gelişimi dikkate alınarak gerektiğinde tekrarlanır.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılamada, bireyin öğrenme ortamları ile yeterli ve yetersiz olduğu yönler birlikte değerlendirilir.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde veli, okul ve uzmanlar işbirliği içinde çalışırlar.

* Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerektiğinde bireyin görüşü alınır.

*Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreciyle ilgili olarak birey ile ailenin görüş ve onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılamaz. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları sadece yasal ve eğitimle ilgili kararlar almak için kullanılır.

Eğitsel değerlendirme ve tanılamaya alınacak bireyler için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bireyin, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu.

b) Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu.

c) Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için başvurduğu RAM’ın sorumluluk bölgesi içinde ikamet ettiğini gösteren belge.

ç) Gerektiğinde tıbbî tanılaması ile ilgili sağlık kurulu raporu.

 Eğitim planı

(1)Özel eğitime ihtiyacı olan her birey için Eğitim Planı Örneği hazırlanır. Eğitim planında, bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı ile öncelikli eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçlar yer alır.

(2)Eğitsel değerlendirme ve tanılaması ilk kez yapılan her bireyin eğitim planı özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından hazırlanır.

(3)Eğitim planı yeniden hazırlanırken öğrencinin o yıla ait bireysel gelişim raporu ile bir önceki eğitim planı dikkate alınır.

(4)Resmî okul ve kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenir.

(5)Eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti verilen özel özel eğitim okul ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı her yıl özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.

Yönlendirme; özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını içeren bir süreçtir. Özel özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak bireyler, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara doğrudan başvurabilir.

Yerleştirme; Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir.

Bireylerin uygun eğitim ortamına yerleştirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, yatılı özel eğitim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir.

b) Yerleştirme, bireylerin yetersizlik türü ve derecesi, tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı, eğitim ihtiyaçları ile ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılır.

c) Yerleştirmede, bireyin yerleştirileceği okulun veya kurumun personel durumu, öğrenci mevcudu ve eğitim ortamı göz önünde bulundurulur.

ç) Yerleştirme kararında velinin yazılı görüşü dikkate alınır.

d) Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleştirilir.

e) Yerleştirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleştirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayıt tarihinden itibaren 70 iş günü içinde itiraz edebilir.

f) Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.

İzleme

(1) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesi esastır.

(2) Bireylerin gelişimlerinin izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin uygunluğunun ve BEP’ lerinde yer alan amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilerek her yıl eğitim planlarının yenilenmesi yoluyla yürütülür.

(3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve ailenin iş birliğiyle yürütülür.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ nden alınmıştır.

https://erisilebilirizmir.org/ozel-egitimde-egitsel-tanilama-ve-yerlestirme-sureci/ adresinden alınmıştır.

 

(Bu Görsel Aşağıda Belirtilen “Tanılama Süreci” adlı doküman içerisinden alınmıştır.)

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelere Temel Öneriler

Çocuğunuza doğduğu andan itibaren en gerekli duygunun sevgi olduğu ve her davranışımızda bunu ilgiyle çocuğa göstermemiz gerektiğini öncelikle vurgulamak isterim.

Bu temel etrafında özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere önerilerim;

1. Çocuğunuzu iyi tanıyın ve olduğu gibi kabullenin.

Unutmayın ki çocuğunuz olmasını istediğiniz yerde değil, tam yanınızda şimdi olduğu haliyle bulunmaktadır.

2.Çocuğunuzdan bir mucize beklemeyin. Onunla alakalı gerçekçi beklentiler edinin. Henüz emeklemeyen bir çocuktan koşmasını bekleyemeyeceğimiz gibi; şu anda konuşmayan bir çocuktan da okuma yazma öğrenmesini bekleyemeyiz.

3.Özel eğitimin temel ilkesi olan “tutarlılık” ilkesini göz ardı etmeyin. Davranışlarınızda tutarlı olun. Bugün yapılmasını istemediğiniz yanlış bir davranışı yarın görmezden gelirseniz, o davranış tekrarlamaya devam edecektir. Çocuğun bir davranışı bırakmasını veya bir davranışı gerçekleştirmesini istiyorsanız; çocuğunuza bu konuda tutarlı ve kararlı davranmalısınız.

4.Sabırlı olmak bu durumda en büyük öneme sahip. Çocuğunuza her ne yapıyorsanız sabırla ve asla vazgeçmeden devam edin. Olmuyor diyerek ümitsizliğe kapılmayın. Olmuyorsa ya vakti değildir ya da uygulanan yol çocuğa uygun değildir.

5.Çocuğunuzdaki asabiyet, sinir hali, hırçın davranışların altında yatan temel sebebin genellikle anlaşılamamak olduğunu bilin. Normal insanlar nasıl kendini doğru ifade edemediğinde geriliyorsa, bu çocuklarda anlaşılamadıkları için sinirlenmektedirler. Çocuğunuzu anlamaya çalışın.

6.Konuşmayan çocuğunuzun dili olun. Çocuğunuz konuşamıyor ve sizden bir şey isterken işaret ya da anlamsız sesler kullanıyorsa, o işaretleri siz cümleye dökün. Çocuk suyu gösteriyorsa; “Su mu istiyorsun?” “Al bakalım su iç.” gibi cümlelerle çocuğunuza dil girdileri verin. Çocuk şu anda o cümleyi söyleyemese de hangi cümleyi söyleyeceğini öğrenmiş olur ve konuşmak için cesaretlenir.

7.Çocuğunuza öncelikle temel yaşam becerilerini kazandırmaya çalışın. Kendi başına tuvalete gitmesi, ellerini yıkaması, yemek yiyebilmesi gibi temel becerilerin üzerinde yoğunlaşın.

8.Çocuğunuzun öğretmeniyle iletişim halinde olun. Öğretmenin başlattığı eğitimi siz evde devam ettirirseniz başarılı olunabilir. Okulda masaya vurmamayı öğrenen çocuk evde masaya vurduğunda uyarılmazsa her yerde masaya vurma davranışını devam ettirecektir. Çocuğun okulda öğrendiklerini hayatına genellemesini sağlayın.

9.Çocuğunuzun eğitim aldığı kurumun yetkinliği büyük önem taşımaktadır. Öğretmeninin özel eğitim alanından olduğuna emin olun. Nasıl ki tıp fakültesi yerine çocuk gelişiminden mezun olan bir doktora gitmiyorsak bu durum eğitim içinde geçerlidir.

10.Onların “Cennet Çocukları” olduğunu unutmayın.

Furkan BİLİR

Özel Eğitim Öğretmeni

Dil ve Konuşma Uzmanı

https://beysehircennetcocuklari.wordpress.com/2017/11/21/ozel-gereksinimli-cocuga-sahip-ailelere-temel-oneriler/ adresinden alınmıştır.

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerinin Yasal Hakları Nelerdir?

Ulaşabileceğiniz Dokümanlar